Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. huurperioden

Dagelijks: van 10:00 uur tot 17:00 uur + van 18:00 uur tot 21:00 uur. Afwijkende periodes en/of tijden in overleg.

2. Hoe betaalt u?

De 300 euro borg wordt contact voldaan op de steiger samen met de overeengekomen huursom.

3. Verzekering, schade en waarborgsom

Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander volgens de algemene watersportpolis voorwaarden. Verdere gegevens op aanvraag. Huurder en opvarenden varen op eigen risico en voor eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 450,– per gebeurtenis.

Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De volledige reparatiekosten van deze schade zullen moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening gebracht. Het gehuurde valt onder de verantwoording van degene op wiens naam gehuurd wordt.

Als waarborgsom voor de sloep wordt € 300,- gerekend, deze dient voor afvaart betaald te worden.

4. Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 2 dagen voor de gereserveerde datum. Wordt er later geannuleerd zonder geldige reden zal de huursom betaald moeten worden. Dit bedrag dient te worden overgemaakt naar IBAN NL37 RABO 0351 4923 72 Myboat Watersport.

Mooi weer garantie: Als het op de dag van afvaart slecht weer is (zware regen en/of storm), en de weersvooruitzichten geen directe verbetering laten zien, kunt u kosteloos omboeken naar een andere datum.

5. Afvaart en inleveren

U krijgt het gehuurde schoon mee. Bij afvaart dient u de borg van € 300,- contant te betalen. Bij het inleveren controleert de verhuurder het gehuurde aan de hand van de checklijst die ook voor het vertrekken samen is ingevuld door huurder en verhuurder. Er wordt van u verwacht dat het gehuurde schoon is (zoals u het van ons ontvangen heeft). Is dit niet het geval dan worden de schoonmaakkosten á € 30,- ingehouden op de borg. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald.

6. Te laat inleveren

Bij te laat inleveren worden delen van uren naar boven afgerond op halve uren en als huur door verrekend.

7. Uitsluitingen

Het is de huurder verboden aan wedstrijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen, de boot onder te verhuren, te varen boven windkracht 5, tijdens onweersbuien of te varen gedurende de nacht of sluizen te passeren

De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem aangegeven afmeerplaats te varen of gebieden te gaan schuilen in verband met het weer. Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder.

8. Vaargebied

Het vaargebied betreft het sluisstuk waar u zich in bevindt bij afvaart, sluizen mogen niet gepasseerd worden.

9. Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig op eigen risico.

10. Verantwoordelijkheid huurder

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid van zichzelf en derden.
Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder + instructiefilm. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen.

– Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en overigens de vaarrichting aan te houden zoals die staat vermeld op de mogelijke routekaarten.
– Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
– Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.

– Het is verboden aan te meren onder en aan bruggen, op hoeken van vaarwegen, en aan woonboten.
– Varen onder invloed van alcohol, drugs of verdovende middelen/medicijnen is niet toegestaan.
– Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 10 meter hebben te allen tijde voorrang.
– Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de vaartuigen en andere objecten en of boten alsmede de rondvaartboot.
– Ouders zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen. Huren geschiedt volledig op eigen risico. – De verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen zwemmen. Reddingsvesten zijn aanwezig op de boot.
– Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.